Công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe


Công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành:     52510201

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ về: chẩn đoán kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp đầu máy - toa xe;

-           Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành.

b.         Kỹ năng

-           Xây dựng, tổ chức thực hiện được quy trình chẩn đoán kỹ thuật, vận hành thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy - toa xe;

-           Thực hiện các kỹ năng cơ bản về: tiện, nguội, gò, hàn ứng dụng vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe;

-           Xác định, phân tích các nguyên nhân hư hỏng của chi tiết, tổng thành: động cơ, máy phát điện chính, máy phát điện phụ, hệ thống truyền động, hệ thống hãm, điện đầu máy.. .trong quá trình sử dụng và khắc phục được những hư hỏng đó;

-           Sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế chế tạo các phụ tùng thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật đầu máy - toa xe;

-           Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, hội nhập được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe;

-           Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật đầu máy - toa xe.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư công nghệ tại các ga, trạm, đoạn; các xí nghiệp vận dụng, sửa chữa, đóng mới, các cơ sở đăng kiểm; giáo viên giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC

f.          Thời gian đào tạo:    5          năm