Quản trị doanh nghiệp


Quản trị doanh nghiệp

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Quản trị kinh doanh

Mã ngành:     51340101

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn cơ bản về quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị chất lượng,... để tổ chức thực hiện công tác quản trị của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

b.         Kỹ năng

-           Đề xuất được mô hình tổ chức; thực hiện được các chức năng quản trị trong doanh

-           Lập, tổ chức thực hiện và điều chỉnh được các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

-           Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc theo nhóm; kỹ năng viết, trình bày và giải quyết vấn đề đặt ra;

-           Vận dụng kiến thức về công nghệ thông tin và một số phần mềm quản trị trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c.         Thái độ

-           Ý thức được vai trò quan trọng của công tác quản trị và nhà quản trị trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc cung cấp thông tin cho các nhà quản lý;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các vị trí: chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp; trợ lý cho các nhà quản lý trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC.

f.          Thời gian đào tạo:    3          năm