Kinh tế xây dựng


Kinh tế xây dựng

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Quản lý xây dựng

Mã ngành:     51580302

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức kiến thức chuyên môn để triển khai, tổ chức, quản lý, vận hành giai đoạn hoặc toàn bộ các giai đoạn của một dự án xây dựng phù hợp với các qui định của pháp luật;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành.

b.         Kỹ năng

-           Phân tích, đánh giá được dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

-           Đọc được bản vẽ và tính toán được khối lượng của hồ sơ thiết kế;

-           Lập hồ sơ dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu xây lắp, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình;

-           Lập được các kế hoạch: Tiến độ xây dựng, cung cấp lao động, vật tư, tài chính, máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình;

-           Thực hiện được các nhiệm vụ của nhân viên kế toán đội xây dựng;

-           Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác trong lĩnh vực nghề nghiệp; phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, tiếp cận được với môi trường quốc tế trong hoạt động kinh tế xây dựng;

-           Sử dụng được tiếng Anh, công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành về dự toán, dự thầu.

c.         Thái độ

-           Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên cơ sở đó chấp hành tốt các qui định pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng;

-           Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; rèn luyện thể chất; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc; không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, các công ty tư vấn xây dựng, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp xây lắp, các tổ chức ngân hàng, kho bạc, kiểm toán...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC.

f.          Thời gian đào tạo:    3          năm