Khai thác vận tải đường sắt


Khai thác vận tải đường sắt

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Khai thác vận tải

Mã ngành:     51840101

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn cơ bản về quản lý sản xuất và công nghệ vận tải đường sắt để tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của doanh nghiệp vận tải đường sắt;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Khai thác vận tải đường sắt.

b.         Kỹ năng

-           Lập kế hoạch liên quan đến tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải cho các đơn vị thuộc doanh nghiệp vận tải đường sắt;

-           Tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải trên tuyến đường sắt;

-           Xử lý các tình huống trong quá trình công nghệ vận tải, tổ chức vận chuyển hàng hóa, hành khách;

-           Phân tích số liệu, báo cáo liên quan đến quá trình công nghệ vận tải phục vụ cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch vận tải đường sắt;

-           Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác trong lĩnh vực nghề nghiệp; phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, tiếp cận được với môi trường quốc tế trong hoạt động kinh doanh vận tải;

-           Sử dụng được tiếng Anh, công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành vào công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải đường sắt.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực vận tải đường sắt đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt; khu đầu mối giao thông; công ty dịch vụ giao nhận vận tải; các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường sắt; kỹ thuật viên giảng dạy thực hành chuyên ngành Khai thác vận tải đường sắt và các nghề liên quan đến vận tải đường sắt trong các trường đào tạo nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC.

f.          Thời gian đào tạo:    3          năm