Kế toán doanh nghiệp


Kế toán doanh nghiệp

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Kế toán

Mã ngành:     51340301

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Nắm vững nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu của công tác kế toán để tổ chức thực hiện được các nghiệp vụ kế toán, tài chính của doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực Kế toán doanh nghiệp.

b.         Kỹ năng

-           Tổ chức được công tác kế toán trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp;

-           Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp;

-           Phân tích, đánh giá được các mặt hoạt động kinh tế của doanh nghiệp để cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản lý;

-           Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm; kỹ năng viết, trình bày và thuyết trình vấn đề đặt ra;

-           Soạn thảo và trình bày được các văn bản hành chính theo quy định hiện hành của Nhà

nước;

-           Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực kế toán của doanh nghiệp.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực Kế toán đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm cán bộ kế toán tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC.

f.          Thời gian đào tạo:    3          năm