Công nghệ thông tin


Công nghệ thông tin

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Công nghệ thông tin

Mã ngành:     51480201

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật để giải quyết một cách cơ bản các vấn đề có liên quan đến các hoạt động công nghệ thông tin, gồm: quản trị và khai thác phòng máy tính, phòng internet, mạng cục bộ, biết thiết kế và lập trình Web; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả vào việc thiết kế dữ liệu, vào việc quản lý kinh tế, hành chính, dịch vụ sản xuất kinh doanh; khả năng lập trình phần mềm trong các dự án vừa và nhỏ;

-           Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá tổng hợp để giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành;

-           Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm ứng dụng chuyên ngành;

-           Có trình độ tiếng Anh đủ để giao tiếp, phục vụ cho công việc của một kỹ thuật viên công nghệ thông tin.

b.         Kỹ năng

-           Kỹ năng thực hành để tổ chức, quản trị và khai thác phòng máy tính, phòng internet, mạng cục bộ, thiết kế và lập trình Web;

-           Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế dữ liệu, quản lý kinh tế, hành chính, dịch vụ sản xuất kinh doanh;

-           Thực hiện những quy trình, thao tác kỹ thuật trong sửa chữa, lắp ráp phần cứng máy tính;

-           Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các ứng dụng chuyên ngành;

-           Quản lý phòng máy, hệ thống mạng, phân tích - thiết kế, nâng cấp, bảo trì các hệ thống mạng;

-           Sử dụng tiếng Anh, công nghệ thông tin để tìm tòi, tiếp cận hiệu quả các vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

-           Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có khả năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, tiếp cận được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực Công nghệ thông tin đối với phát triển kinh tế

-           xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: thiết kế và quản trị hệ thống mạng, thiết kế đồ họa, lập trình phần mềm, sửa chữa và lắp ráp máy tính; Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong ngành GTVT cũng như trong các ngành kinh tế xã hội khác; giáo viên giảng dạy trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC

f.          Thời gian đào tạo:    3          năm