Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ


Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật giao thông

Mã ngành:     51510104

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn cơ bản để giải quyết các vấn đề về: Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế, thiết kế thi công, chỉ đạo thi công, kiểm định chất lượng, khai thác và bảo trì công trình cầu đường bộ;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cầu đường bộ.

b.         Kỹ năng

-           Đo đạc, khảo sát và thu thập được số liệu phục vụ thiết kế công trình cầu    đường bộ;

-           Lập dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ theo quy định hiện hành;

-           Lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, chỉ đạo thi công, thi công và nghiệm thu           các hạng mục công trình thuộc lĩnh vực xây dựng cầu đường bộ;

-           Kiểm tra, đánh giá được chất lượng trong giai đoạn thi công và khai thác công trình cầu đường bộ;

-           Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế, lập kế hoạch thi công và dự toán công trình cầu đường bộ;

-           Hướng dẫn những quy trình công nghệ và thao tác kỹ thuật mới cho công nhân trong xây dựng cầu đường;

-           Tiếp cận được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ;

-           Sử dụng ngoại ngữ, tin học để khai thác và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực cầu đường bộ;

-           Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng viết, trình bày và giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động nghề nghiệp.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực xây dựng cầu đường đối với phát triển kinh tế

-           xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu đường bộ; giáo viên giảng dạy trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC.

f.          Thời gian đào tạo:    3          năm