Công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy


Công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành:     51510201

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật chuyên ngành để giải quyết cơ bản các vấn đề có liên quan đến các hoạt động công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy, thực hiện được công tác kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa máy tàu thủy;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy.

b.         Kỹ năng

-           Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành để tổ chức, thử nghiệm, chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa kiểm định máy tàu thủy;

-           Lựa chọn được quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa kiểm định máy tàu thủy phù hợp với điều kiện cụ thể;

-           Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực hoạt động công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy;

-           Hướng dẫn những quy trình công nghệ và thao tác kỹ thuật mới cho công nhân;

-           Tiếp cận được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu

thủy;

-           Sử dụng ngoại ngữ, tin học để khai thác và ứng dụng khoa học công nghẹ thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy;

-           Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm; kỹ năng viết, trình bày và giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động nghề nghiệp.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy đóng tàu, các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa máy tàu thủy...; giáo viên giảng dạy trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC.

f.          Thời gian đào tạo:    3          năm