Công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe


Công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành:     51510201

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn cơ bản để giải quyết các vấn đề về: xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ kiểm định, chẩn đoán kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp, thí nghiệm đầu máy - toa xe;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe.

b.         Kỹ năng

-           Xây dựng, thực hiện được quy trình chẩn đoán kỹ thuật, thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa

-           Thực hiện được các kỹ năng cơ bản về: tiện, nguội, gò, hàn ứng dụng vào công việc

-           Xác định, phân tích được cáe nguyên nhân hư hỏng của chi tiết, tổng thành: động cơ, máy phát điện, hệ thống hãm, hệ thống điện... trong quá trình sử dụng và khắc phục được những hư hỏng đó;

-           Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực hoạt động công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe;

-           Hướng dẫn những quy trình công nghệ và thao tác kỹ thuật mới cho công nhân;

-           Tiếp cận được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật đầu máy - toa xe;

-           Sử dụng ngoại ngữ, tin học để khai thác và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật đầu máy - toa xe;

-           Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm; kỹ năng viết, trình bày và giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động nghề nghiệp.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy - toa xe và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trạm, đoạn, ga, các xí nghiệp vận dụng và sửa chữa đầu máy - toa xe, các nhà máy chế tạo và đóng mới đầu máy - toa xe; giáo viên giảng dạy trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC.

f.          Thời gian đào tạo:    3          năm