Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm nhất Khóa 73


Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm nhất Khóa 73

13/10/2022

Từ ngày 03/10 đến 23/10/2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2022 - 2023 cho các sinh viên đại học năm thứ nhất, khoá 73 của Nhà trường.

Tuần sinh hoạt công dân nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp các sinh viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế đồng thời tiếp nhận đầy đủ các thông tin và thực hiện tốt quy định của Nhà trường, cũng như chuẩn bị những hành trang vững chắc của Trường hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện trước năm học mới sắp tới.

Trong môi trường đại học, sinh viên không chỉ học tập mà còn phải biết cải tiến, sáng tạo cách làm việc và tạo ra sản phẩm tốt hơn. Vì vậy, sinh viên cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu những phương thức mới để định hướng bản thân học tập. Ngoài việc học tập, sinh viên nên quan tâm đến sự phát triển của xã hội, đất nước. Từ đó, Nhà trường hi vọng sinh viên luôn quan tâm và rèn luyện bản thân để có kiến thức chuyên môn tốt, đặc biệt là những hiểu biết đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp.

Tuần sinh hoạt công dân nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp các bạn hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Nội dung sinh hoạt giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện của Nhà trường và nhu cầu của xã hội.

Trong tuần sinh hoạt công dân, các tân sinh viên được Nhà trường phổ biến những nội dung sau:

- Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

- Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường.

- Quy chế, quy định về đào tạo.

- Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn).

- Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

- Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL; khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

- Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng.

- Khai thác các nội dung số để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tâm lý sinh viên đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy đinh pháp luật liên quan tới sinh viên:

+ Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

+ Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông;

+ Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn học đường…

- Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên.

- Đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối doanh nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.