Thông báo đăng ký tham gia BHYT cho Sinh viên đợt Bổ sung ( đợt cuối cùng trong năm 2022)


Thông báo đăng ký tham gia BHYT cho Sinh viên đợt Bổ sung ( đợt cuối cùng trong năm 2022)

04/04/2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 
 
 

                           Số:       /TB- ĐT-ĐHCNGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                 Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2022       Hà Nội, ngày   tháng    năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên chưa tham gia

                                                            

          Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa .

      - Các lớp sinh viên đang học tại cơ sở đào tạo Hà Nội.       

         

          Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2008;  

          Căn cứ công văn số 6974/BGDĐT-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV, quy định kể từ ngày 01/01/2010 HSSV là đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế;

          Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia BHYT của HSSV theo quy định của Nhà nước, Nhà trường quy định việc tham gia BHYT đối với sinh viên như sau:

Đối tượng áp dụng

Thời hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT

Mức phí/người

Sinh viên các khóa

Từ 15/03/2022

đến 31/12/2022

     469.350 đồng

 

 

                Thời gian đăng ký: Từ ngày 08/3/2022 đến hết 17h ngày 12/3/2022.

          Hình thức nộp tiền: Sinh viên chuyển khoản chính xác số tiền 469.350 đồng vào số tài khoản của nhà trường (những trường hợp chuyển khoản thiếu hoặc gộp vào học phí sẽ không được hạch toán sang tiền BHYT, những sinh viên còn dư tiền học phí vẫn phải nộp chính xác số tiền bên trên):

Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Công nghệ Giao Thông Vận Tải

Tài khoản: 0691.000.302.230

Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: BHYT + Họ tên + Mã SV

          Việc tham gia BHYT là bắt buộc đối với sinh viên. Đề nghị các Khoa, GVCN-CVHT các lớp thông báo, tuyên truyền rộng rãi và đôn đốc đến toàn thể sinh viên trong Trường thực hiện tốt, đúng thời hạn đã thông báo.

Những trường hợp sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị xem xét hạ 1 bậc hạnh kiểm của cả năm học 2021-2022.

          Sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, con gia đình chính sách, con Quân nhân, con Công an… đã được cấp phát BHYT thì không phải mua BHYT tại Trường, nhưng phải nộp lại bản photo BHYT còn thời hạn sử dụng về Văn phòng Tuyển sinh khi đi học trở lại.

  Nơi nhận:

   - Như trên;

   - Ban Giám hiệu (để b/c);

   - Lưu VT, CTSV;

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

( Đã ký)

 

 

 

               Phạm Quang Dũng