Kế hoạch Khám sức khỏe sinh viên khóa 72


Kế hoạch Khám sức khỏe sinh viên khóa 72

15/09/2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE

SINH VIÊN KHÓA 72

 

          Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Chương trình công tác sinh viên năm học 2022 - 2023, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 72, kế hoạch như sau:

  1. Đối tượng:

Sinh viên khóa 72 hệ Đại học chính quy.

  1. Thời gian, địa điểm

          - Thời gian: Ngày 24 và 25/9/2022

          - Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội

3. Nội dung khám:

          Căn cứ Thông tư số 14/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ y tế hướng dẫn khám sức khỏe, các chỉ tiêu cần khám như sau:

 

STT

NỘI DUNG

1

Khám lâm sàng tổng quát (Thể lực, Huyết áp, Khám Nội, Khám Mắt, Khám Tai-Mũi-Họng, Khám Răng - Hàm - Mặt, Khám Ngoại - Da liễu)

2

Chụp X-quang

3

Tổng phân tích máu

4

Kết luận hồ sơ khám sức khỏe, đóng dấu pháp nhân theo quy định của ngành Y tế.

 

4. Tổ chức thực hiện:

a. Phòng Đào tạo:

          - Chủ trì, lập lịch khám, phối hợp với các đơn vị trong Trường và đơn vị khám sức khỏe chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực hỗ trợ khám sức khỏe;

          - Phối hợp với các khoa chuyên ngành, GVCN, CVHT nhắc nhở sinh viên thực hiện khám sức khỏe theo quy định, đến khám theo lịch đã thông báo.

- Tổng hợp kết quả sức khỏe sau đợt khám, báo cáo Ban Giám hiệu.

b. Trạm y tế: Chuẩn bị nhân lực hỗ trợ khám sức khỏe.

c. Phòng HCQT: phối hợp với phòng Đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày khám sức khỏe.

d. Trưởng các khoa chuyên ngành: Chỉ đạo cán bộ quản sinh, GVCN, CVHT, lớp trưởng các lớp triển khai kế hoạch khám sức khỏe, yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện khám sức khỏe theo lịch thông báo.

          Nhà trường yêu cầu các đơn vị, sinh viên các lớp khóa 72 thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.    

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Trường (để t/h);

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Lâm