Quy định về hồ sơ sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sinh viên của Trường Đại học Công nghệ GTVT


Quy định về hồ sơ sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sinh viên của Trường Đại học Công nghệ GTVT

17/10/2023

1. Văn bản này quy định về hồ sơ sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sinh viên của Trường Đại học Công nghệ GTVT bao gồm: nội dung hồ sơ; hình thức hồ sơ; việc lập và bổ sung hồ sơ; bảo quản, lưu trữ và trả hồ sơ; chế độ báo cáo; trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị có liên quan.

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên thuộc các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT và các phòng, văn phòng, khoa có liên quan.

Xem chi tiết ở file đính kèm.

File đính kèm