Quyết định về việc cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2015 - 2016


Quyết định về việc cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

18/10/2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
 Số :  3182/QĐ-ĐHCNGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên

 HIỆU TRƯỞNG
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng KKHT đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các Cơ sở giáo dục đại học và TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục Đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành theo Quyết định số 1702/QĐ-BGTVT ngày 09/5/2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập ban hành kèm theo Quyết định số 3367/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;

Căn cứ vào bản tổng hợp kết quả học tập và phấn đấu rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy và hệ đại học liên thông;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2015-2016 cho 540 sinh viên các khóa 63, khóa 65, khóa 66 khoa Công trình; khoa Cơ khí; khoa Công nghệ thông tin; khoa Kinh tế vận tải hệ đại học chính quy; khóa 65, khóa 66 hệ cao đẳng chính quy và khóa 65, khóa 66 hệ đại học liên thông đang theo học tại Cơ sở đào tạo Hà Nội (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Phòng Tài chính - Kế toán phối hợp với Phòng Công tác HSSV và Khoa để chi trả học bổng cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc các Cơ sở đào tạo, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng các khoa, Tổ bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, lớp và các sinh viên có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Nh­­ư Điều 3;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lư­­u VT, CTHSSV.                                

KT. HIỆU TR­ƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Hoàng Long

 

Lưu ý: HSSV nhận tiền vào thứ 3, thứ 5 tại phòng 211H1.

File đính kèm