Đội ngũ cán bộ


Đội ngũ cán bộ

06/11/2015

Chức trách, nhiệm vụ cán bộ viên chức phòng Đào tạo phụ trách CTSV 

I. CƠ SỞ HÀ NỘI

                                                      

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: PHẠM QUANG DŨNG                                                                         

Phụ trách chung công việc của phòng và trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Tham mưu, giúp việc Trưởng phòng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra, báo cáo, tổng kết, đánh giá những nội dung liên quan đến Công tác SV trong toàn trường.

- Quản lý trực tiếp Công tác SV tại Cơ sở Vĩnh Yên và phối hợp với cơ sở Thái Nguyên

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến Công tác SV.

- Chương trình Công tác SV toàn trường

- Công tác GDPL, giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV

- Công tác cựu sinh viên

- Tiếp dân và các cá nhân, đơn vị liên quan đến nội dung sinh viên.

- Công tác an ninh trật tự trong SV

- Phối hợp với các đơn vị trong các hoạt động của trường

- Ký xác nhận các giấy tờ hành chính cho SV

- Công tác Hỗ trợ sinh viên và quan hệ DN

- Tham gia một số Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng

- Quản lý VP một cửa

- Quản lý, đánh giá viên chức thuộc phòng; Quản lý cơ sở vật chất của phòng

CHUYÊN VIÊN: TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

- Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện: Thi HSSV giỏi, Olimpic, NCKH, sáng tạo tài năng trẻ, bế giảng cuối khóa, tuần sinh hoạt Công dân đầu năm học, đầu khóa học, tuyên dương sinh viên, đối thoại sinh viên với Hiệu trưởng, Hội nghị cán bộ lớp cán bộ đoàn và tổng kết đánh giá, viết báo cáo các hoạt động trên.

- Phối hợp các khoa Quản lý SV, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên

- Phối hợp Ban nữ công nhà trường trong quản lý nữ HSSV

- Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý HSSV.

- Xây dựng văn bản pháp quy, thông báo, Quyết định liên quan nội dung công việc phụ trách.

- Phối hợp tham gia các chương trình kế hoạch của trường do phòng chủ trì

- Công tác phát triển đảng trong sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của trường, của phòng.

CHUYÊN VIÊN: BÙI BÁ VƯƠNG

 - Tham gia bộ phận một cửa:

   + Tiếp nhận, thẩm định các giấy tờ hành chính để trình ký và trả kết quả

   + Tiếp nhận, thẩm định theo dõi các trường hợp vay vốn

   + Công tác tiếp dân

- Tham gia trực tối

- Làm thẻ sinh viên

- Tham gia các kế hoạch chung của trường theo sự phân công của phòng

- Quản lý sinh viên tuần sinh hoạt đầu khóa.

- Liên hệ với gia đình và địa phương và các khoa trong phối hợp quản lý giáo dục SV, thăm hỏi sinh viên ốm đau rủi do tai nạn.

- Công tác quản lý SV nội trú, ngoại trú.

- Tham gia các kế hoạch chung của trường theo sự phân công của phòng

CHUYÊN VIÊN: TRẦN THỊ DUYÊN

 - Phụ trách công tác chế độ chính sách cho HSSV: Công tác KSK HSSV, BHYT, BHTT; HBKKHT, miễn, giảm học phí; phối hợp giải quyết các trường hợp sinh viên ốm đau, rủi do.

- Thanh toán BD GVCN và cán bộ lớp.

- Xây dựng văn bản pháp quy, thông báo, Quyết định liên quan nội dung công việc phụ trách.

- Chủ trì công tác khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp

- Tham gia các kế hoạch chung của trường theo sự phân công của phòng

CHUYÊN VIÊN: ĐÀO NHẬT TÂN

- Phụ trách quản lý dữ liệu hồ sơ SV bao gồm:

          + Dữ liệu điện tử và hồ sơ SV bản cứng

          + theo dõi số lượng HSSV dừng học, thôi học, bổ sung hồ sơ lý lịch sinh viên

          + Khai thác dữ liệu hồ sơ phục vụ văn phòng một cửa

          + Chủ trì công tác gửi thư thông báo kết quả học tập, học phí, rèn luyện của sinh viên tới phụ huynh vào cuối mỗi học kỳ

- Tham gia các kế hoạch chung của trường theo sự phân công của phòng

CHUYÊN VIÊN: LƯƠNG THÚY NHUNG

- Tham gia bộ phận một cửa:

- Phối hợp các khoa, phòng đào tạo thành lập BCS lớp;

- Công tác miễn giảm học phí 

- Tham gia công tác tiếp dân và các cá nhân, đơn vị liên quan đến nội dung sinh viên.

- Phối hợp phòng TC-KT, các đơn vị liên quan va cán bộ lớp trong việc thu học phí.

CHUYÊN VIÊN: PHÙNG THỊ THÙY DUNG

Khảo sát sinh viên theo yêu cầu của nhà trường

- Phối hợp khảo sát, thống kê việc làm của SV tốt nghiệp.

- Tham gia công tác Đào tạo kỹ năng mềm sinh viên

- Công tác truyền thông, viết bài, tuyên truyền, khai thác trang web của trường và của phòng

- Tham gia bộ phận hỗ trợ sinh viên tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo kỹ năng mềm, liên kết doanh nghiệp, công tác ngoại khóa của sinh viên

- Tham gia các chương trình do phòng chủ trì như đối thoại sinh viên với hiệu trưởng, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng, đối thoại sinh viên, giao lưu cựu sinh viên với sinh viên,

- Phối hợp với ĐTNCS Hồ Chí Minh trong các hoạt động phong trào của sinh viên

- Tham gia các kế hoạch chung của trường theo sự phân công của phòng

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ HẢI VÂN

- Tạm thời thay thế vị trí đ/c Lương Hồng Nhung đến tháng 6/2017

III. CƠ SỞ VĨNH YÊN   

CHUYÊN VIÊN: QUÁCH THỊ VÂN ANH

- Phụ trách công tác chế độ chính sách cho HSSV: KSK HSSV; HBKKHT, miễn, giảm học phí; phối hợp giải quyết các trường hợp sinh viên ốm đau rủi do.

- Tham gia tổ chức thi HSSV giỏi, Olimpic, NCKH, sáng tạo tài năng trẻ.

- Phối hợp Ban nữ công nhà trường trong quản lý nữ HSSV

- Thanh toán BD GVCN và cán bộ lớp

- Công tác văn thư (soạn thảo các chương trình, kế họach, văn bản pháp quy, thông báo, Quyết định liên quan HSSV)

- Tiếp phụ huynh và HSSV, liên hệ với gia đình và địa phương và các khoa trong phối hợp quản lý giáo dục HSSV, thăm hỏi sinh viên ốm đau rủi do tai nạn.

- Tham gia các kế hoạch chung của trường theo sự phân công của phòng