Thông báo về việc trả thẻ thu học phí ATM của Vietcombank cho khóa 66