Thông báo về việc tham gia BHYT của sinh viên năm 2017 đợt 3