Thông báo về việc tham gia BHYT của sinh viên khóa 67 năm 2017