Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên đợt 2 năm 2018