Thông báo tới sinh viên chưa tham gia BHYT đợt 2 (thời gian sử dụng thẻ: 01/4/2016 - 31/12/2016)