Thông báo cấp thẻ BHYT đợt 2 năm học 2015 - 2016 (Hạn dùng từ 1/4 - 31/12/2016)


Thông báo cấp thẻ BHYT đợt 2 năm học 2015 - 2016 (Hạn dùng từ 1/4 - 31/12/2016)

05/04/2016

          Hiện nay đã có thẻ BHYT đợt 2 năm học 2015 - 2016 (hạn dùng từ 1/4 - 31/12/2016), Phòng Công tác HSSV yêu cầu lớp trưởng các lớp đến Văn phòng một cửa (P104H3) để lấy thẻ BHYT cho lớp. Khi đi nhớ mang theo thẻ HSSV và danh sách những sinh lớp mình đã đăng ký mua BHYT HSSV đợt 2 đến lấy thẻ.

Thời gian lấy thẻ: Trong giờ hành chính và các buổi tối thứ 3, thứ 5 hàng tuần.