THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021


THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

21/03/2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                     

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 1 (Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 15/9/2020)

 

    Hệ Đại học:                      - Ngành CNKT Giao thông;

                                                - Ngành CNKT CTXD Dân dụng và công nghiệp;

- Ngành CNKT môi trường;

- Ngành CNKT Cơ khí.

 

    Hệ Cao đẳng: Tất cả các ngành

   Địa điểm học: Hội trường thư viện tầng 4 – TT Thư viện

 

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ Hai

02/9/2020

Cả ngày

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

 

Thứ Ba

03/9/2020

8h00 - 11h00

ỔN ĐỊNH LỚP;

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, chiếu video về biển đảo, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

04/9/2020

7h30 - 9h30

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường; Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

9h30 – 11h30

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

05/9/2020

7h30 - 9h30

Phổ biến và hướng dẫn Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Công tác ĐBCL, Khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL

Phòng KT&ĐBCLĐT

9h30 – 11h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Giao lưu văn nghệ

ĐTN, Hội SV

Thứ Sáu

06/9/2020

7h30 - 9h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nhiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

9h30 – 11h30

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy

07/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

08/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Hai

09/09/2020

7h30 - 9h30

Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

Khoa LLCT

9h30 – 11h30

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của học sinh-sinh viên.

Phòng Đào tạo

Thứ Ba

10/9/2020

7h30 - 10h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên

Khoa chuyên ngành

10h30 – 11h30

Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện

TTCNTT - Thư viện

Thứ Tư

11/9/2020

7h30 - 9h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

(GVCN chủ động mượn các phòng học trống tại các giảng đường)

GVCN

9h30 – 11h30

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên

Khoa LLCT

Thứ Năm

12/9/2020

7h30-9h30

Giao lưu Văn hóa, thể thao sinh viên

Bộ môn GDTC, ĐTN

Thứ Sáu

13/9/2020

7h30 - 10h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

14/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

15/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Đào Nhật Tân (SĐT: 0985080855)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                    

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 2 (Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 15/9/2020)

 

    Ngành học:                       - Ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng;

                                                - Ngành Khai thác vận tải;

                                                - Ngành Tài chính ngân hàng;

- Ngành Quản trị Doanh nghiệp.

Địa điểm học: Hội trường lớn.

 

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ Hai

02/9/2020

Cả ngày

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

 

Thứ Ba

03/9/2020

8h00 - 11h00

ỔN ĐỊNH LỚP;

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, chiếu video về biển đảo, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

04/9/2020

7h30 - 9h30

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng Đào tạo

9h30 – 11h30

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường; Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ Năm

05/9/2020

7h30 - 9h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Giao lưu văn nghệ

ĐTN, Hội SV

9h30 – 11h30

Phổ biến và hướng dẫn Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Công tác ĐBCL, Khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Sáu

06/9/2020

7h30 - 9h30

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng

Phòng Đào tạo

9h30 – 11h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nhiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Bảy

07/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

08/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Hai

09/09/2020

7h30 - 9h30

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của học sinh-sinh viên.

Phòng Đào tạo

9h30 – 11h30

Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

Khoa LLCT

Thứ Ba

10/9/2020

7h30 – 8h30

Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện

TTCNTT – Thư viện

8h30 - 11h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Khoa chuyên ngành

Thứ Tư

11/9/2020

7h30 - 9h30

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên

Khoa LLCT

9h30 - 11h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

(GVCN chủ động mượn các phòng học trống tại các giảng đường)

GVCN

Thứ Năm

12/9/2020

9h30 - 11h30

Giao lưu Văn hóa, thể thao sinh viên.

Bộ môn GDTC, ĐTN

Thứ Sáu

13/9/2020

7h30 - 10h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

14/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

15/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Bùi Bá Vương (SĐT: 0349599880)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                    

 

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 3 (Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 15/9/2020)

 

     Ngành học:                      - Ngành Kế toán;

                                                - Ngành Kinh tế xây dựng.

                                               

Địa điểm học: Hội trường tầng 4- TT Thư viện

 

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ Hai

02/9/2020

Cả ngày

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

 

Thứ Ba

03/9/2019

13h30 - 17h30

ỔN ĐỊNH LỚP;

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, chiếu video về biển đảo, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

04/9/2020

13h30 - 15h30

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường; Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

15h30 – 17h30

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

05/9/2020

13h30 - 15h30

Phổ biến và hướng dẫn Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Công tác ĐBCL, Khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL

Phòng KT&ĐBCLĐT

15h30 – 17h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Giao lưu văn nghệ

ĐTN, Hội SV

Thứ Sáu

06/9/2020

13h30 - 15h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nhiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

15h30 – 17h30

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy

07/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

08/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Hai

09/09/2020

13h30 - 15h30

Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

Khoa LLCT

15h30 – 17h30

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của học sinh-sinh viên.

Phòng Đào tạo

Thứ Ba

10/9/2020

13h30 – 14h30

Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện

TTCNTT – Thư viện

14h30 - 17h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên

Khoa chuyên ngành

Thứ Tư

11/9/2020

15h30 - 15h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

(GVCN chủ động mượn các phòng học trống tại các giảng đường)

GVCN

15h30 – 17h30

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên

Khoa LLCT

Thứ Năm

12/9/2020

13h30-15h30

Giao lưu Văn hóa, thể thao sinh viên

Bộ môn GDTC, ĐTN

Thứ Sáu

13/9/2020

13h30 - 17h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

14/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

15/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Đào Nhật Tân (SĐT: 0985080855)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                    

 

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 71 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỚP SỐ 4 (Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 15/9/2020)

 

    Ngành học:                       - Ngành Hệ thống thông tin;

- Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu;

- Ngành Điện tử - viễn thông.                                                        

                                               

Địa điểm học: Hội trường lớn

 

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ Hai

02/9/2020

Cả ngày

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

 

Thứ Ba

03/9/2020

13h30 - 17h30

ỔN ĐỊNH LỚP;

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, chiếu video về biển đảo, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

04/9/2020

13h30 - 15h30

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng Đào tạo

15h30 – 17h30

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường; Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ Năm

05/9/2020

13h30 - 15h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Giao lưu văn nghệ

ĐTN, Hội SV

15h30 – 17h30

Phổ biến và hướng dẫn Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Công tác ĐBCL, Khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Sáu

06/9/2020

13h30 - 15h30

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng

Phòng Đào tạo

15h30 – 17h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nhiệp.

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Bảy

07/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

08/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Hai

09/09/2020

13h30 - 15h30

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của học sinh-sinh viên.

Phòng Đào tạo

15h30 – 17h30

Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường;

Khoa LLCT

Thứ Ba

10/9/2020

13h30 - 16h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên.

Khoa chuyên ngành

16h30 – 17h30

Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện

TTCNTT – Thư viện

Thứ Tư

11/9/2020

13h30 - 15h30

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên

Khoa LLCT

15h30 - 17h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

(GVCN chủ động mượn các phòng học trống tại các giảng đường)

GVCN

Thứ Năm

12/9/2020

15h30 - 17h30

Giao lưu Văn hóa, thể thao sinh viên.

Bộ môn GDTC, ĐTN

Thứ Sáu

13/9/2020

13h30 - 17h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

14/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

15/9/2020

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Bùi Bá Vương (SĐT: 0349599880)