THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 70 - HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC


THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 70 - HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

02/12/2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                    

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 70 - HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

LỚP SỐ 5 (Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

 

    Ngành học:                       - Ngành CNKT Ôtô (HN + VP);

                                               

Địa điểm học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ Hai

02/9/2019

Cả ngày

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

 

Thứ Ba

03/9/2019

8h00 - 11h00

Tập trung sinh viên Cơ sở Hà Nội lên cơ cở Vĩnh Phúc học QPAN - GDTC

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

04/9/2019

7h30 - 9h30

ỔN ĐỊNH LỚP;

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, chiếu video về biển đảo, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

Phòng Đào tạo

9h30 – 11h30

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Thứ Năm

05/9/2019

7h30 - 9h30

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường; Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

9h30 – 11h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nhiệp.

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Sáu

06/9/2019

7h30 - 9h30

Phổ biến và hướng dẫn Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Công tác ĐBCL, Khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL

Phòng KT&ĐBCLĐT

9h30 - 11h30

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên

Khoa LLCT

 

Thứ Bảy

07/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

08/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Hai

09/9/2019

7h30 - 9h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Giao lưu văn nghệ

ĐTN, Hội SV

9h30 – 11h30

Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường.

Khoa LLCT

Thứ Ba

10/09/2019

7h30 - 9h30

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

Phòng Đào tạo

9h30 – 11h30

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của học sinh-sinh viên

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

11/9/2019

7h30-9h30

Giao lưu Văn hóa, thể thao sinh viên

Bộ môn GDTC, ĐTN

9h30-11h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

(GVCN chủ động mượn các phòng học trống tại các giảng đường)

Khoa chuyên ngành và GVCN

Thứ Năm

12/9/2019

7h30 - 10h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên

Khoa

Chuyên ngành

10h30– 11h30

Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện

 

Thứ Sáu

13/9/2019

7h30 - 9h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

14/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

15/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Quách Thị Vân Anh (SĐT: 0915492067)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                    

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 70 – HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

LỚP SỐ 6 (Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

 

  Ngành học:                         - Ngành Công nghệ thông tin (HN);

                                                - Ngành CNKT Cơ điện tử (HN);

                                                - Ngành Hệ thống thông tin (VP).

                                                                       

Địa điểm học: Hội trường lớn

 

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ Hai

02/9/2019

Cả ngày

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

 

Thứ Ba

03/9/2019

13h30 - 17h30

Tập trung sinh viên Cơ sở Hà Nội lên cơ cở Vĩnh Phúc học QPAN - GDTC

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

04/9/2019

13h30 - 17h30

ỔN ĐỊNH LỚP;

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, chiếu video về biển đảo, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

Phòng Đào tạo

15h30 – 17h30

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Thứ Năm

05/9/2019

13h30 - 15h30

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường; Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

15h30 – 17h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nhiệp.

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Sáu

06/9/2019

13h30 - 15h30

Phổ biến và hướng dẫn Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Công tác ĐBCL, Khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL

Phòng KT&ĐBCLĐT

15h30 - 17h30

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên

Khoa LLCT

 

Thứ Bảy

07/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

08/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Hai

09/9/2019

13h30 - 15h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Giao lưu văn nghệ

ĐTN, Hội SV

15h30 – 17h30

Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường.

Khoa LLCT

Thứ Ba

10/09/2019

13h30 - 15h30

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

Phòng Đào tạo

15h30 – 17h30

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của học sinh-sinh viên

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

11/9/2019

13h30-15h30

Giao lưu Văn hóa, thể thao sinh viên

Bộ môn GDTC, ĐTN

15h30-17h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

(GVCN chủ động mượn các phòng học trống tại các giảng đường)

Khoa chuyên ngành và GVCN

Thứ Năm

12/9/2019

13h30 - 16h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên

Khoa

Chuyên ngành

16h30 – 17h30

Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện

TTCNTT – Thư viện

Thứ Sáu

13/9/2019

13h30 - 17h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

14/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

15/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Nguyễn Ngọc Hoàn (SĐT: 0962733311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                    

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 70 - HỌC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

LỚP SỐ 7 (Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

 

    Ngành học:                      

                                                - Kế toán (VP);

                                                - Kinh tế xây dựng (VP);

                                                - Thương mại điện tử (HN).

                                                - Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (VP);

                                                - Ngành CNKT Giao thông (VP);

                                                - Ngành CNKT xây dựng dân dụng và công nghiệp (VP).

                                               

Địa điểm học: Giảng đường dốc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ Hai

02/9/2019

Cả ngày

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

 

Thứ Ba

03/9/2019

8h00 - 11h00

Tập trung sinh viên Cơ sở Hà Nội lên cơ cở Vĩnh Phúc học QPAN - GDTC

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

04/9/2019

7h30 - 9h30

ỔN ĐỊNH LỚP;

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng Đào tạo

9h30 – 11h30

Phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân, chiếu video về biển đảo, hướng dẫn làm thẻ sinh viên, thẻ ATM

Thứ Năm

05/9/2019

7h30 - 9h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nhiệp.

Phòng KHCN&HTQT

9h30 – 11h30

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường; Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ Sáu

06/9/2019

7h30 - 9h30

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên

 

Khoa LLCT

 

9h30 - 11h30

Phổ biến và hướng dẫn Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Công tác ĐBCL, Khảo sát trực tuyến phục vụ công tác ĐBCL

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

07/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

08/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Thứ Hai

09/9/2019

7h30 - 9h30

Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường.

Khoa LLCT

9h30 – 11h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Giao lưu văn nghệ

ĐTN, Hội SV

Thứ Ba

10/09/2019

7h30 - 9h30

Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của học sinh-sinh viên

Phòng Đào tạo

9h30 – 11h30

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

11/9/2019

7h30-9h30

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

(GVCN chủ động mượn các phòng học trống tại các giảng đường)

Khoa chuyên ngành và GVCN

9h30-11h30

Giao lưu Văn hóa, thể thao sinh viên

Bộ môn GDTC, ĐTN

Thứ Năm

12/9/2019

7h30 – 8h30

Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện

TTCNTT – Thư viện

8h30 - 11h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên

Khoa

Chuyên ngành

Thứ Sáu

13/9/2019

7h30 - 9h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

14/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chủ Nhật

15/9/2019

Cả ngày

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự đánh giá kết quả học tập sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Nguyễn Ngọc Hoàn (SĐT: 0962733311)