Công ty CP bê tông Xây dựng và Thương mại Việt Trung thông báo tuyển dụng lao động