LỊCH SỬ HÌNH THÀNH


Lịch sử hình thành

20/02/2016

Khoa Cơ sở kỹ thuật được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1718/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27/6/2014 trên cơ sở Bộ môn Cơ sở kỹ thuật trực thuộc trường.

Các mốc lịch sử phát triển của Khoa:

Trước năm 2001: Là tổ môn Cơ sở kỹ thuật trực thuộc khoa Công trình, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

Năm 2001: Tách thành Tổ Cơ sở kỹ thuật trực thuộc Ban Giám hiệu, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

Ngày 23/8/2011: Thành lập Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, trực thuộc Ban Giám hiệu, Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải.

Ngày 27/6/2014: Thành lập Khoa cơ sở kỹ thuật, trực thuộc Ban Giám hiệu, Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải.

Khoa luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí cao, nhiều năm liền được nhận bằng khen của Bộ giao thông vận tải và bằng khen của Thủ tướng chính phủ.