GIỚI THIỆU


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

06/11/2015

Khoa Cơ sở kỹ thuật được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1718/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27/6/2014 trên cơ sở Bộ môn Cơ sở kỹ thuật trực thuộc trường.

Các mốc lịch sử phát triển của Khoa:

Trước năm 2001: Là tổ môn Cơ sở kỹ thuật trực thuộc khoa Công trình, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

Năm 2001: Tách thành Tổ Cơ sở kỹ thuật trực thuộc Ban Giám hiệu, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

Ngày 23/8/2011: Thành lập Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, trực thuộc Ban Giám hiệu, Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải.

Ngày 27/6/2014: Thành lập Khoa cơ sở kỹ thuật, trực thuộc Ban Giám hiệu, Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải.

Khoa luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí cao, nhiều năm liền được nhận bằng khen của Bộ giao thông vận tải và bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Về đội ngũ cán bộ, viên chức: 

- Phó Trưởng khoa: TS. Lê Ngọc Lý

- Trưởng bộ môn Cơ lý thuyết- Sức bền vật liệu: Ths, NCS. Nguyễn Thị Giang

- Trưởng bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật: Ths, NCS. Vũ Anh Tuấn
- Tổng số giảng viên: 22 người.

Trong đó giảng viên có trình độ tiến sĩ 2 người, 05 nghiên cứu sinh, thạc sĩ 15 người

 Các Bộ môn trực thuộc:
- Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật
- Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

1. Chức năng

Khoa Cơ sở kỹ thuật là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học cơ sở cho các hệ đào tạo của Trường; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Quản lý nội dung chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo theo kế hoạch chung của Nhà trường;
 • Quản lý chất lượng hoạt động và khoa học công nghệ;
 • Quản lý, phát triển cơ sở vật chất, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế;
 • Xây dựng kế hoạch phát triển,bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ của Khoa, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phát triển;
 • Quản lý cán bộ viên chức của Khoa theo phân cấp của hiệu trưởng, quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ giảng viên;
 • Quản lý việc chấp hành quy chế đào tạo và thực hiện các quy định của Trường đối với giảng viên, quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, giúp đỡ HS-SV học tập thi Olympic các môn học;
 • Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu tham khảo, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập kiểm tra đánh giá tổ chức các hoạt động học thuật nằm nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ cho cán bộ giảng viên HS-SV, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo mục tiêu, kế hoạch của Trường, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung tài chính cho Trường;
 • Tổ chức đánh giá, cán bộ quản lý, giảng viên thuộc bộ môn tham gia đánh giá cán bộ quản lí cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà Trường;
 • Hàng tháng báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình hiệu trưởng;
 • Trưởng khoa là ủy viên một số hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quyết định; Trưởng khoa được quyền cho cán bộ giảng viên thuộc quyền quản lý nghỉ 01 ngày, nghỉ 02 ngày phải báo cáo Nhà trường.

Địa chỉ: Phòng 510, 412 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 043.552.7114 ; Emailkhoacskt@utt.edu.vn