ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆM KỲ 2017-2020


ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆM KỲ 2017-2020

16/10/2017

Trong không khí của mùa thu cách mạng, cuối tháng 8 và đầu tháng 9, chi bộ Khoa Cơ sở kỹ thuật đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

100% Chi bộ cơ sở đã tổng kết nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu ra cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo phát huy tốt dân chủ nội bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương đại hội. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội luôn được sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát của Đảng ủy Trường.

Chi bộ Khoa cơ sở kỹ thuật theo chủ trương, trong đại hội trực tiếp bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ; 100% đại hội Chi bộ đã bảo đảm việc bầu cử dân chủ để lựa chọn cấp ủy viên là cán bộ ưu tú và bảo đảm tiêu chuẩn. 100% cán bộ có trình độ trên đại học.

Với kết quả ở đại hội đã đáp ứng được nguyện vọng của đảng viên, đây là tiền đề để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đại hội, triển khai các nội dung của đại hội đề ra, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống để đạt mục tiêu tăng trưởng chung theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà Trường.