TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU


TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU

18/02/2017

 

I.                  Giáo trình học tập

II.                  Tài liệu tham khảo

[1].   Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Văn Nhậm, Chu Đình Tụ (2005), Sức bền vật liệu, NXB Giao thông vận tải.

[2].   Nguyễn Xuân Lựu ( 2000), Bài tập Sức bền vật liệu, NXB Giao thông vận tải.

[3].   Hoàng Thị Hồng (1997), Sức bền vật liệu, NXB Giao thông vận tải.

[4].   Vũ Đình Lai (2004), Sức bền vật liệu, NXB Giao thông vận tải.

[5].   Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng (2002), Sức bền vật liệu, Tập 1+2+3 (tái bản lần 3), NXB Giao thông vận tải.