TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN CƠ HỌC CƠ SỞ


TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN CƠ HỌC CƠ SỞ

18/02/2017

 

I.                  Giáo trình học tập

II.                  Tài liệu tham khảo

1.             Chu Tạo Đoan (2007), Cơ học lý thuyết tập 1, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

2.             Chu Tạo Đoan (2007), Cơ học lý thuyết tập 2, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

3.             Nguyễn Trọng, Tống Danh Đạo, Lê Thị Hoàng Yến (2003), Cơ học cơ sở tập 1, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

4.             Nguyễn Trọng, Tống Danh Đạo, Lê Thị Hoàng Yến (2003), Cơ học cơ sở tập 2, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

5.             Đỗ Sanh (2000), Cơ học tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục.

6.             Đỗ Sanh (2000), Cơ học tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục.

7.             Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas (2010), Understanding engineering mechanics statics, Nhà xuất bản MG Reprographics, Philippin.

8.             Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas (2010), Understanding engineering mechanics dynamics, Nhà xuất bản MG Reprographics, Philippin.