Thông báo sắp xếp và di chuyển hồ sơ, tài liệu của các đơn vị đến cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc